Оновлені рейтинги АТ «Комерційний індустріальний банк»

 

 

25 вересня 2015 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було прийнято рішення про оновлення рейтингів  АТ «Комерційний індустріальний банк»(код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою:

Довгостроковий рейтинг АТ «КІБ»за національною шкалою на рівні uaА, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або  борговими інструментами.  Рівень кредитоспроможності  чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Короткостроковий рейтинг АТ «КІБ»за національною шкалою на рівні uaK2, прогноз стабільний. Банк або окремий борговий інструмент характеризується високою  кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді. Рейтинг депозитів АТ «КІБ»на рівні ua2 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг», прогноз стабільний.

 

Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КІБ»прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2015 року:

 

1. За підсумками першого півріччя 2015 року ключові балансові показники АТ «КІБ» продемонстрували позитивну динаміку, зокрема:

обсяг зобов'язань Банку зріс в 3,5 рази; кредити та заборгованістьклієнтів зросли на 35,96%; власний капітал АТ «КІБ» збільшився на 6,05%; активи Банку зросли на 38,13%.

           

            Агентство звертає увагу на те, що, незважаючи на складні макроекономічні умови діяльності та турбулентність банківської системи, в першому півріччі поточного року АТ «КІБ» вдалося суттєво наростити обсяг ресурсної бази (у гривневому еквіваленті). Так, станом на 01.07.2015 в порівнянні з 01.01.2015  кошти юридичних осіб зросли в 7 разів, а обсяг коштів фізичних осіб збільшився на 26,61%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2015

01.01.2015

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

44 048

22,16

6 216

4,32

608,62

Кошти фізичних осіб

14996

7,54

11844

8,23

26,61

Зобов’язання, всього:

66014

33,20

18703

12,99

252,96

Статутний капітал банку

112417

56,54

112417

78,11

-

Власний капітал, всього:

132 798

66,80

125 225

87,00

6,05

Грошові кошти та їх еквіваленти

19 942

10,03

13 142

9,13

51,74

Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ

-

-

-

-

-

Кошти в інших банках

4 202

2,11

-

-

-

Кредити та заборгованість клієнтів

161103

81,03

118497

82,33

35,96

Цінні папери в портфелі банку на продаж

60

0,03

60

0,04

-

Цінні папери в портфелі банку до погашення

-

-

-

-

-

Основні засоби та нематеріальні активи

11 364

5,72

10 779

7,49

5,43

Інші фінансові активи

1 223

0,62

671

0,47

82,27

Активи, всього:

198812

100,00

143930

100,00

38,13

 

 

2. За перше півріччя 2015 року регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) збільшився на 7,59%: зі 123,827млн. грн. станом на 01.01.2015 до 133,225млн. грн. станом на 01.07.2015. Норматив адекватностірегулятивного капіталу (Н2) за аналогічний період зменшився на 21,77 п.п.: з 93,40%до 71,63%. Така динаміка нормативу Н2 пояснюється нарощенням ділової активності Банку. Станом на 01.07.2015 норматив адекватностірегулятивного капіталу АТ «КІБ» (Н2) з великим запасом перевищував і встановлену регулятором граничну рамку для даного нормативу, і середнє значення Н2 по банківській системі України (на 61,63 п.п. та 62,60 п.п. відповідно). Таким чином, станом на початок другого півріччя поточного року рівень достатності регулятивного капіталу Банку був дуже високим.

 

Станом на 01.07.2015 АТ «КІБ» демонстрував високі показники ліквідності:

·         норматив миттєвої ліквідності (Н4) складав 60,40%,при граничному значенні в 20%, і середньому показнику Н4 по банківській системі на рівні 57,24%;

·         норматив поточної ліквідності (Н5) становив 178,54%, при нормативному значенні - 40%, і середньому значенні по системі українських банків - 70,13%;

·         норматив короткострокової ліквідності (Н6) склав 302,63%, при граничному показнику - 60%, і середньому значенні по системі - 79,60%.

 

Таким чином, станом на початок другого півріччя 2015 року АТ «КІБ» підтримував великий запас за нормативом миттєвої ліквідності, і дуже великий запас за нормативами поточної та короткострокової ліквідності. Частково це пояснюється структурою пасивів Банку, в яких найбільшу частку все ще займає власний капітал.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2015

01.01.2015

по системі

банк

по

системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>120 млн.

-

133 225

-

123 827

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

9,03%

71,63%

15,60%

93,40%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

57,24%

60,40%

57,13%

85,93%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

70,13%

178,54%

79,91%

95,38%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

79,60%

302,63%

86,14%

118,84%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

23,27%

23,27%

22,01%

23,38%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

573,17%

119,57%

250,04%

85,34%

 

 

3. За підсумками першого півріччя 2015 року АТ «КІБ» показав прибуток в розмірі 7,572млн. грн., що в 19,4 рази перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2014 року. Таке суттєве зростання фінансового результату Банку відбулося завдяки вагомому приросту чистого процентного доходу, обсяг якого в першому півріччі поточного року в порівнянні з першим півріччям минулого року зріс у 7 разів (на 622,74%): з 2,436млн. грн. до 17,606млн. грн. Також Агентство відмічає зростання результату від операцій з іноземною валютою (+16,80%) та зниження обсягу адміністративних та інших операційних витрат (-5,66%), що позитивно вплинуло на фінансовий результат Банку.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

За I півріччя 2015 року

За I півріччя  2014 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

17 799

3 854

13 945

361,83

Чистий процентний дохід

17 606

2 436

15 170

622,74

Комісійні доходи

2 068

2 562

-494

-19,28

Результат від операцій з іноземною валютою

1 988

1 702

286

16,80

Процентні витрати

193

1 418

-1 225

-86,39

Комісійні витрати

821

891

-70

-7,86

Адміністративні та інші операційні витрати

7 021

7 442

-421

-5,66

Прибуток

7572

391

7 181

1836,57

 

 

Таким чином, АТ «КІБ» продемонстрував позитивну динаміку розвитку, про що свідчать ключові показники діяльності Банку за підсумками першого півріччя 2015 року. АТ «КІБ» нарощував ділову активність, незважаючи на складні макроекономічні умови та турбулентність банківської системи. Банк суттєво збільшив ресурсну базу та наростив обсяг кредитного портфеля. В першому півріччі поточного року АТ «КІБ» згенерував вагомий обсяг прибутку, який в 19,4 рази перевищив прибуток Банку за аналогічний період 2014 року. В друге півріччя 2015 року Банк увійшов з дуже великим запасом регулятивного капіталу та ліквідності, що надає йому можливість в подальшому нарощувати ділову активність.

 

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

АТ «КІБ»
АТ «КІБ»
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»