Інформація для пов'язаних з Банком осіб

1. Що означає термін «пов'язана з банком особа»?

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до пов’язаних з банком осіб належать:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку;

3) керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи (У разі наявності);

5) власники істотної участі у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами Банку; керівник служби внутрішнього аудиту; керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1−6;

8) юридичні особи, у яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині.

Особа вважається пов’язаною з банком з моменту виникнення підстав для визначення такої особи пов’язаною з банком відповідно до вимог цієї статті.

2. Хто такі контролери банку?

Контролер —це фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів-фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

3. Хто такі споріднені, афілійовані та асоційовані особи?

Споріднена особа— юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі.

Афілійована особа банку — будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку.

Асоційована особа — чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.

4. Що означає «істотна участь» у банку?

Істотна участь — пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

5. Чому мені надійшов лист у письмовій формі поштою/СМС/електронною поштою про визначення мене пов’язаною з АТ «КОМІНБАНК» особою, якщо я не є клієнтом та не маю встановлених з ділових відносин з Банком?

Банк визначає пов’язаних з осіб відповідно до встановлених законодавством України ознак, незалежно від наявності ділових відносин такої особи з АТ «КОМІНБАНК».

6. Чи потрібно звертатись до АТ «КОМІНБАНК» у випадку отримання від нього листа-повідомлення щодо визначення Вас пов’язаною з Банком особою?

Ні, звертатись до АТ «КОМІНБАНК» не потрібно. Лист надіслано інформативно, на виконання вимог Національного банку України (Положення про визначення пов’язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління НБУ від 12.05.2015р. № 315 із змінами). Банк не пізніше наступного робочого дня після визначення особи пов’язаною з АТ «КОМІНБАНК», повідомляє про це таку особу.

7. Чи може користуватись послугами АТ «КОМІНБАНК» пов’язана з ним особа?

Так. Визначення особи пов’язаної з АТ «КОМІНБАНК» не обмежує її в користуванні послугами Банку, якщо ці послуги надаються на ринкових умовах (процентна ставка, розмір комісії, строк користування, вимоги до забезпечення та інше відповідає стандартним умовам продуктів Банку).

8. Чи може пов’язана особа з АТ «КОМІНБАНК» отримати кредит в Банку?

Так, виключно на стандартних умовах (сума кредиту, процентна ставка, розмір комісії, строк користування, вимоги до забезпечення повинні відповідати стандартам продуктів Банку).

Разом з тим банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для:

1) погашення цією особою будь-яких зобов’язань перед пов’язаною з банком особою;

2) придбання активів пов’язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою;

3) придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов’язаною з банком особою або права на які має пов’язана з банком особа.

У період дії воєнного стану відповідно до Постанови Національного банку України № 57 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 21.03.2022р. банкам заборонено здійснення активних операцій із пов’язаними з банком особами в частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов’язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо:

1) збільшення сум кредитів та фінансових зобов’язань;

2) збільшення строків користування кредитами (крім договорів, що передбачають стандартні умови, доступні для широкого загалу позичальників).

9. Чи може пов’язана особа з АТ «КОМІНБАНК» відкрити поточні та/або депозитні рахунки в Банку?

Так, статус пов’язаної особи не обмежує користування поточними рахунками чи депозитними рахунками. При цьому ставка поточним рахунком чи депозитом не може відрізнятися від стандартної для банківського продукту.

У період дії воєнного стану відповідно до Постанови Національного банку України № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» від 25.02.2022р. банкам заборонено дострокове повернення вкладів (депозитів) пов’язаним з банком особам, крім спрямування достроково повернених коштів на збільшення капіталу банку.

Разом з тим, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти за вкладом в гарантованій сумі відшкодування (в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні; після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні у сумі не менше 600 тис. грн.), що розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банку особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення).

10. Які угоди не можуть здійснюватися з пов’язаною з банком особою?

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» угоди, що здійснюються з пов’язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами.

Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших клієнтів;

2) придбання у пов’язаної з банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною;

3) здійснення інвестиції в цінні папери пов’язаної з банком особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;

4) оплата товарів і послуг пов’язаної з банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані;

5) продаж пов’язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі;

6) нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком пов’язаним із банком особам, які є меншими, ніж звичайні;

7) нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими банком від пов’язаних із банком осіб, які є більшими, ніж звичайні;

8) передача у користування пов’язаній з банком особі майна, плата за яке є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від особи, яка не є пов’язаною, або отримання від пов’язаної з банком особи майна у користування за завищеною платою.

 

Угоди, укладені банком із пов’язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.

Національний банк України здійснює контроль за операціями банків з пов’язаними з банком особами.

Національний банк України має право встановлювати обмеження на операції банків з пов’язаними з банком особами.