Кредит
під заставу депозиту
Швидке прийняття рішення про надання кредиту

Головне

 • Валютагривня
 • Сума кредитудо 95% депозиту
 • Процентна ставка
  +3% річних у гривні (якщо депозит у гривні) 
  до 23% річних у гривні (якщо депозит у валюті)
 • Строкстрок депозиту мінус 5 днів
 • Цільове використанняспоживчі потреби

Про послугу

Умови надання кредиту

 • Вік позичальника: від 21 до 65 років.
 • Мінімальна сума кредиту: 50 000 гривень.
 • Максимальна сума кредиту: до 95,0% від суми депозиту (екв.гривні).
 • Необхідність забезпечення: так, майнові права на депозит.
 • Необхідність поручителя: ні.
 • Обов’язкове страхування життя та здоров’я Позичальника: ні.   
 • Обов’язкове страхування предмету застави: ні.

Правила банківського обслуговування фізичних осіб


Кредитний калькулятор

Валюта депозиту:

Термін депозиту, міс.
Ставка по депозиту, %

Термін кредиту, міс.
Сума депозиту,
Бажана сума кредиту, грн.
Результат розрахунку*
Сума кредиту, грн.
Строк, міс.
Сума депозиту,

Загальні витрати за кредитом: грн.
Загальна вартість кредиту: грн.

Реальна ставка, річних:


*cуми, вказані в результатах розрахунку, носять довідковий характер

Умови

Тип кредиту

Разовий кредит

Валюта кредиту

Гривня

Розмір процентів, що нараховуються за кредитом, % річних

1) При одновалютній схемі кредитування (Валюта депозиту Гривня та валюта кредиту Гривня) процентна ставка по кредиту розраховується за наступною формулою:

% по кредиту = % по депозиту + 3% річних

де:

% по кредиту – розмір процентної ставки за кредитом; % по депозиту – процентна ставка, зафіксована в договорі банківського вкладу, за яким майнові права на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, передаються в заставу Банку.

2) При різновалютній схемі кредитування (Валюта депозиту долар США/Євро та валюта кредиту Гривня) – процентна ставка за кредитом залежить від суми кредиту.

Строк кредиту Процентна ставка, % річних
до 6 місяців 16%
до 12 місяців 17%
до 18 місяців 18%
від 18 місяців 23%

Процентна ставка - фіксована.

Можливий розмір кредиту:

Мінімальна сума кредиту – 50 000 гривень.

Максимальна сума кредиту – 15 000 000 гривень.

Співвідношення суми кредиту і застави: 

1) Валюта депозиту Гривня та валюта кредиту Гривня.
(1) При умові, якщо депозит розміщено строком до 91 – кредит не надається.
(2) При умові, якщо депозит розміщено строком від 92 до 181 днів: сума кредиту - не обмежено, але не більше 65% від розміру депозиту.
(3) При умові, якщо депозит розміщено строком від 182 до 365/366 та більше днів: сума кредиту - не обмежено, але не більше 95% від розміру депозиту.
2) Валюта депозиту долар США/Євро та валюта кредиту Гривня.

(1) При умові, якщо депозит розміщено строком до 91 – кредит не надається.
(2) При умові, якщо депозит розміщено строком від 92 до 181 днів: сума кредиту - не обмежено, але не більше 65% від гривневого еквіваленту депозиту на день прийняття рішення про надання кредиту.
(3) При умові, якщо депозит розміщено строком від 182 до 365/366 днів: сума кредиту - не обмежено, але не більше 75% від гривневого еквіваленту депозиту на день прийняття рішення про надання кредиту.
(4) При умові, якщо депозит розміщено строком від 365/366 днів: сума кредиту - не обмежено, але не більше 80% від гривневого еквіваленту депозиту на день прийняття рішення про надання кредиту.

Спосіб надання кредиту:

Надання кредиту здійснюється шляхом  безготівкового зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки Позичальника, відкритий у Банку

Комісія за надання кредиту (разова):

0,5% від суми кредиту, але не менше 500 (п’ятсот) гривень 00 копійок

Щомісячна плата за розрахункове обслуговування кредиту Відсутня

Погашення основного боргу:

Здійснюється Позичальником щомісячно (за методом ануїтет/класичний) або в кінці строку (відповідно до умов кредитного договору). Погашення заборгованості за кредитом здійснюється за рахунок власних коштів Позичальника або шляхом безспірного списання суми депозиту в рахунок погашення кредитної заборгованості за умови виникнення підстав для такого списання (прострочення погашення платежів відповідно до умов кредитного договору).

Нарахування та сплата відсотків:

Щомісячно за методом ануїтету (при погашенні кредиту за ануїтетом) або за класичним методом (при погашенні кредиту за класичним методом).

Тип нарахування процентів – факт/факт або факт/360 (відповідно до умов кредитного договору). Сплата до 10 числа місяця за попередній місяць або інша дата (відповідно до умов кредитного договору).     

Строк кредитування:

Мінімальний строк – 3 місяці

Максимальний строк – до 5 років, з урахуванням строку дії договору банківського вкладу, за яким майнові права на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, передаються в заставу Банку,  повинен перевищувати строк дії кредитного договору як мінімум на 5 робочих днів.

Мета кредиту:

власні потреби Позичальника

Форма забезпечення:

В якості забезпечення виступають майнові права на строковий депозит фізичної особи, розміщений в Банку.

Форма повернення кредиту:

Кредит може повертатися:

· шляхом внесення готівки в касі Банку на зарахування відповідний рахунок, відкритий в Банку та зазначений Кредитному договорі (зокрема, 2909);

· шляхом договірного списання коштів з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку,  на підставі заяви та / або за умовами договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку;

· шляхом внесення готівки  в касах відділень інших банків на території України для зарахування на відповідний рахунок,  що відкритий в Банку та зазначений в Кредитному договорі;

· шляхом перерахування коштів з поточного рахунку, відкритого в іншому Банку;

· через дистанційні канали, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Страхування Не вимагається
Послуги нотаріуса Відсутні
Оцінка Не вимагається
Кредитні канікули Не передбачено

Поручитель

У разі прийняття рішення Кредитним комітетом Банку в якості додаткового забезпечення по кредиту може бути оформлено договір Поруки

Штрафи та пені:

За порушення взятих на себе зобов’язань по поверненню суми Кредиту та своєчасній сплаті процентів за користування Кредитом та  комісійних винагород у визначені  Кредитним договором  строки Позичальник зобов’язується сплатити на користь Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення,  від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Дострокове погашення:

можливе без додаткових комісій та плат

 

Обов’язкові документи:

 • Паспорт громадянина України (в т.ч. у вигляді ID-картки),
 • Документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків)
 • Інформація про доходи Позичальника
 • Інші документи,  перелік яких визначений банківським продуктом.

Вимоги до Позичальника

 • Вік – від 21 до 65 років,
 • Фізична особа – резидент, громадянин України,
 • Працевлаштування на останньому місці роботи:
  • для найманих працівників - не менше 6-ти місяців;
  • для фізичних осіб-підприємців та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю - строк трудової діяльності не менш 1 (одного) року.

Можливості/переваги продукту:

 • Сума кредиту,
 • Можливість проведення ремонту,
 • Купівля дорогих речей,
 • Поліпшення житлових умов,
 • тощо

Недоліки продукту:

 • Навантаження на споживача при поверненні основного боргу та відсотків за користування кредитними коштами,
 • Загроза втрати заставного майна (майнових прав на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку) при порушенні термінів погашення заборгованості по кредиту.

Орієнтовний розрахунок погашення заборгованості

Сума кредиту, грн.

Максимальний розмір щомісячного платежу (відсотки), грн.

Орієнтовний розмір переплати всього, грн.

в тому числі:

Термін, протягом якого заборгованість буде погашена

Реальна відсоткова ставка, % річних

Комісія за видачу кредиту, грн.

відсотки за користування кредитом, грн.

100 000

1 500,00

18 500,00

500,00

18 000,00

12 міс

19,95

 

Роз’яснення до таблиці, приклад: ви оформили кредит на 12 місяців на суму 100 000,00 грн. з процентною ставкою 18,0 процентів річних, під заставу Вашого депозиту, розміщеного а АТ «КІБ», комісія за надання кредиту складає 500 грн., за весь час кредитування Ви сплатите 18 000,00 грн. відсотків за умови внесення платежів по погашенню в один і той самий день місяця та недопущення прострочок.

Увага! В таблиці погашення заборгованості розмір переплати є округленим та з умовою, що операції проводились без стягнення додаткових комісій (конвертація, комісії за зняття тощо). Тому дану таблицю погашення заборгованості слід вважати орієнтовним розрахунком, який не вказує на остаточну суму переплати та строк сплати кредиту, а лише допомагає орієнтуватись клієнту у приблизних сумах зобов’язання та строках його погашення.

Наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Банк і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

Споживач може безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за вибором. Це положення не застосовується у разі відмови Банку від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної у цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної Банком оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан.


Документи


Поширені запитання

Які додаткові втрати можуть бути при оформленні кредиту на придбання або під заставу нерухомості?

1. Страхування предмету застави і життя та працездатності позичальника – орієнтовно 0,3%.

2. Сплата нотаріального посвідчення договору іпотеки – орієнтовно 0,1% від вартості забезпечення + 5 000 грн. .

3. Комісія банку за надання кредиту – від 1,5% до 2%.

 
Я офіційно не працевлаштований (на), чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ»?
Так, якщо Ви отримуєте регулярний щомісячний дохід, який може бути підтверджений документально.
Чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ», якщо я зареєстрований ФОП?
Так, якщо Ви зареєстровані мінімум 1 рік та надаєте декларацію про доходи.
Чи можу я достроково віддати кредитні кошти? Якщо «так», то чи стягується за це комісія?

Так, дострокове погашення можливе, без додаткових комісій.


Онлайн заявка

Шановний клієнт!

Ми будемо раді відповісти на всі Ваші запитання, стосовно запропонованої послуги, будь-яким зручним для Вас способом.

Окрім онлайн-замовлення, Ви можете завітати до наших відділень або зателефонувати до Контакт-центру (безкоштовно по Україні):

0 800 501 200 (цілодобово)